Klauzula informacyjna na stronę www.UncoverModels.com

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwanego dalej RODO – wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu wymienione poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Uncover Models S.C. (dalej zwaną Uncover Models).

 1. UNCOVER MODELS S.C. z siedzibą w Warszawie (02 – 634) przy ul. Racławicka 99, posiadająca numer NIP: 5213701060, REGON: 361936236 reprezentowana przez: Agnieszkę Gałecką; Małgorzatę Rusinkiewicz;

 2. Uncover Models przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji castingu, w którym Pani/Pan wyrazili chęć udziału, na podstawie zgody wyrażonej podczas wysyłania wypełnionego formularza kontaktowego na stronie www.uncovermodels.com.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy. Odbiorcami, którzy mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe są w szczególności: usługodawcy świadczący usługi dla Uncover Models, zainteresowani współpracą z Panią/Panem klienci i partnerzy Uncover Models.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Uncover Models w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Uncover Models Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest spółka Uncover Models;

  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których Uncover Models przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Uncover Models posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Uncover Models Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

FOLLOW US ON INSTAGRAM
NEWSLETTER

CONNECT WITH US